356亚洲版体育投注_首页(欢迎您!)

  1. <p id="6cs0e"><strong id="6cs0e"><xmp id="6cs0e"></xmp></strong></p><acronym id="6cs0e"><label id="6cs0e"></label></acronym>
   <table id="6cs0e"><ruby id="6cs0e"></ruby></table>

    Dresy pi?karskie
    Dresy pi?karskie

    Dresy pi?karskie

    Mieszkam w ?redniej wielko?ci mie?cie, na ?redniej wielko?ci osiedlu. Otaczaj? mnie nie wielkie sklepy i niewielki park. Generalnie jest mi?o i spokojnie. Na ogó? bezpiecznie. I wiecie co ? to jest najgorsze. Ten marazm, stagnacja. To ?e cz?owiek nie ma jakiego? punktu odniesienia. ?e bywa tak, ?e nie potrafi? odró?ni? jednego s?siada od drugiego bo wszyscy oni s? identyczni. Panie starsze, zgarbione. Ubrane w zimowe kurtki w szarym kolorze. Ja wiem, ?e szaro?? to ostatni hit, ale na mi?o?? bosk?. Istniej? tak?e inne kolory. Zieleń, niebieski lub chocia?by br?zowy. Na szcz??cie na wielu podwórkach zaczynaj? rz?dzi? kolorowe dresy pi?karskie.

    Dzieciaki. To one s? dusz? ka?dego podwórka. W wakacje od rana do wieczora mo?na obserwowa? ich najró?niejsze pomys?y wraz z ich realizacj?. A to banda ch?opców ubranych w dresy pi?karskie zaczyna na w?asn? r?k? budowa? bramk? do pi?ki no?nej, a to ubrane na ró?owe dziewczynki rozk?adaj? koce za blokiem i zaczynaj? si? bawi? lalkami. Oczywi?cie zazwyczaj kończy?o si? to tak, ?e ch?opcom szybko nudzi?o si? ich zaj?cie i zaczynali przeszkadza? swoim kole?ankom, goni? je, zaczepia?, namawia? do wspólnej zabawy – w chowanego, w berka czy na wspóln? gr? w palanta. Ach, kto z nas nie kocha? palanta?!

    Oczywi?cie, to w?a?nie na te dzieciaki w du?ym stopniu narzekaj? doro?li, a ju? w szczególno?ci starsi ludzie, którzy marz? jedynie o spokoju. Ale to w?a?nie te dzieciaki, które wyró?niaj? si? poprzez dresy pi?karskie i ca?? mas? niespo?ytkowanej energii, sprawiaj?, ?e podwórka, blokowiska czy jak tam chcecie to nazwa?, ?yj?. Gdyby nie ci malcy, to by?aby cisza i spokój. I cho? niektórym wydaje si? to czym? wspania?ym, to my?l?, ?e po krótkim czasie zacz?liby t?skni? za tymi u?miechni?tymi i ??dnymi przygód ch?opcami i dziewczynkami. Poza tym, pami?tajmy, ?e to przecie? my kiedy? byli?my tymi dzieciakami! Czy? nie wspominamy wspaniale swojego dzieciństwa? Czy chcieliby?my, aby kto? je nam odebra?? www

    Dresy pi?karskie – nowa moda na dzielnicy
    356亚洲版体育投注